Kids Library Home

Welcome to the PrairieCat Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

PrairieCat
     
Available items only
Nearby Dewey Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Year Entries
Yanf 364.6 Kuk : Kuklin, Susan.  2008 1
Yanf 370.15 Oco : O'Connor, Frances.  2008 1
Yanf 371.1 Sil : Silivanch, Annalise.  2011 1
Yanf 371.15 Mcp : McPherson, Stephanie Sammartino.  2016 1
Yanf 371.782 Ler   2019 1
Yanf 373.78 Cul : Cullen, David,  2010 1
Yanf 378 Mor : Morgan, Genevieve,  2014 1
Yanf 378.1616 Nev : Nevin, Justin.  2014 1
Yanf 381.19 Don : Donovan, Sandra,  2015 1
Yanf 381.45 Jac : Jackson, Aurelia,  2015 1
Yanf 384.55 Jack : Jackson, Aurelia,  2015 1
Yanf 384.558 Sco : Scott, Celicia,  2015 1
Yanf 387.7023 Wei : Weinick, Suzanne.  2013 1
Yanf 388.3 Bar : Barrington, Richard,  2014 1
Yanf 391 Mee : Mee, Sue.  2000 1
Yanf 391. 009 Gil : Gilmour, Sarah.  2000 1
Yanf 391. 009 Lom : Lomas, Clare.  2000 1
Yanf 391. 009 Pow : Powe-Temperley, Kitty.  2000 1
Yanf 391. 009 Rey : Reynolds, Helen.  2000 1
Yanf 391.6 Gra : Graydon, Shari,  2004 1
Yanf 394.12 Sch   2
Yanf 394.2023 Kra : Krasner, Barbara.  2015 1
Yanf 398.2 Bru   2004 1
Yanf 398.20 Bru : Brunvand, Jan Harold.  2001 1
Yanf 398.2097 Bru   2
Yanf 398.2097 Hig Newbery : Highwater, Jamake.  1992 1
Yanf 398.45 Shi   2002 1
Yanf 425.55 Bon : Bongiovanni, Archie,  2018 1
Yanf 512 Amd : Amdahl, Kenn.  1995 1
Yanf 512 Mck   2
Yanf 551.5023 Bre : Brezina, Corona.  2013 1
Yanf 567.9 Mas : Mash, Robert,  2004 1
Yanf 576.8 Gor : Gordon, Sherri Mabry.  2009 1
Yanf 591.479 Mcd : McDougall, Len,  2019 1
Yanf 591.51 Dow : Downer, John.  2002 1
Yanf 612.8 Bry : Brynie, Faith Hickman,  1998 1
Yanf 613.04243 Whi : Whitehead, Erin.  2013 1
Yanf 613.2 Gay : Gay, Kathlyn.  2016 1
Yanf 613.25 Hol : Holcombe, Whitney.  2014 1
Yanf 613.282 Kle : Klenke, Leslie,  2014 1
Yanf 613.7 Fin : Finney, Sumukhi.  2010 1
Yanf 613.8 Reb : Rebman, Renée C.,  2015 1
Yanf 613.85 Soo : Soo-Warr, Lavinia.  2010 1
Yanf 613.907 Fei : Feinstein, Stephen.  2016 1
Yanf 613.95 Mad : Madaras, Lynda.  2000 1
Yanf 613.953 Mad : Madaras, Lynda.  2007 1
Yanf 614.1 Hun : Hunter, William,  2006 1
Yanf 614.541 Mur Newbery : Murphy, Jim,  2003 1
Yanf 615.1023 Fre : Freedman, Jeri.  2013 1
Yanf 615.8 Har : Harasymiw, Therese.  2011 1
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only